Expertní stanoviska k příčinám změny klimatu

V říjnu 2020 vydala Akademie věd ČR své expertní stanovisko ke změně klimatu. V tomto stanovisku Akademie věd předkládá důkazy ukazující, že současná změna klimatu je zcela způsobena antropogenním vypouštěním skleníkových plynů. Současně jsou stručně předneseny negativní dopady změny klimatu, které se projevují i v České republice. Toto stanovisko vzniklo zcela nezávisle na Klimatické žalobě a je i veřejně dostupné na stránkách Akademie věd.

Kromě studie AV ČR se klimatická žaloba odkazuje i na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem Global Warming of 1.5 °C. Tato zpráva stejně jako stanovisko AV ČR přisuzuje změnu klimatu lidmi vypouštěným skleníkovým plynům a dále se věnuje celosvětovým dopadům globálního oteplení o 1.5 °C.

Z těchto dokumentů se dá vyvodit, že je Česká republika jako emitent skleníkových plynů spoluodpovědná za změnu klimatu.

Studie dopadů změny klimatu v ČR

V roce 2019 vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na zakázku Ministerstva životního prostředí aktualizaci studie, která posuzuje dopady změny klimatu na Českou republiku. V této studii jsou předloženy současné i předpokládané budoucí klimatické indikátory a poté jsou dopodrobna zkoumány dopady změny klimatu na jednotlivá odvětví, jako např. lesnictví, zemědělství, průmysl apod. Studie ukazuje, že téměř ve všech odvětvích povede změna klimatu k celkovým negativním dopadům. Vzhledem k rozsahu studie (385 stran) jsme pro účely soudního řízení vypracovali shrnutí této studie (13 stran).

V lednu 2021 pak na základě podnětu od našeho spolku vypracoval nezávislý posudek dopadů změny klimatu na ČR také německý think-tank Climate Analytics. Ve své studii se Climate Analytics zaměřují zejména na oblast zemědělství, lesnictví a ochrany života a zdraví obyvatel a podobně jako ČHMÚ přicházejí k závěru, že se změna klimatu v těchto odvětvích projevuje s významnými negativními dopady.

Z těchto dokumentů se dá vyvodit, že změnu klimatu má v České republice konkrétní dopady na životy, zdraví a majetek obyvatel, tedy zasahuje do užívání našich lidských práv.

Posudky omezování emisí skleníkových plynů v ČR

Pro splnění svých závazků v oblasti lidských práv i v oblasti přijatých mezinárodních dohod musí Česká republika v dostatečné míře omezovat své emise skleníkových plynů a tím pomoci předejít pokračování změny klimatu. Pro určení, zda ČR dostává svým závazkům ve snižování emisí skleníkových plynů pak byly na podnět našeho spolku vypracovány dva odborné posudky. První posudek vypracoval Mgr. Alexander Ač, Ph.D, působící v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. 

Druhý odborný posudek vypracovali klimatologové prof. Kevin Anderson a Dr. Daniel Calverley působící na Manchester University.

Oba posudky shodně docházejí k závěru, že od roku 2017, kdy ČR přistoupila k Pařížské dohodě, nejsou české emise snižovány dostatečně rychle tak, aby byla podstata Pařížské dohody naplněna, a ani budoucí strategické plány ČR se neslučují s nutnou mírou mitigace změny klimatu. Z těchto dokumentů se tedy dá vyvodit, že česká státní správa selhává v mitigaci (předcházení) změny klimatu.